Prelucrarea datelor cu caracter personal


Aviz privind prelucrarea datelor cu caracter personal

«Bpay» SRL Vă informează că, la prestarea serviciilor de plată datele Dvs. cu caracter personal sunt colectate, prelucrate, stocate şi păstrate în conformitate cu Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal şi politicile interne în domeniu. Datele sunt colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime: accesarea serviciilor prestate de Companie, asigurarea unei comunicări continue, inclusiv prin expedierea unor mesaje promoţionale, executarea rapidă a solicitărilor Dvs., soluţionarea reclamaţiilor adresate, etc.

Măsurile de securitate luate de Companie pentru protecţia datelor cu caracter personal împotriva distrugerii, modificării, blocării, copierii, diseminării, precum şi împotriva altor acţiuni ilicite, asigură un nivel de securitate adecvat în ceea ce priveşte riscurile prezentate de prelucrare şi caracterul datelor prelucrate.

«Bpay» SRL Vă atenţionează, că la prezentarea datelor cu caracter personal prin completarea formularelor-tip, cererilor sau la orice comunicare a acestora pe suport hârtie sau pe alt suport durabil, Dvs. Vă exprimaţi acordul expres pentru prelucrarea datelor de catre Companie, cu scopul acordării serviciilor de plată.

Conform Legii nr.133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal Dvs. aveţi drepturile de: acces şi intervenţie asupra datelor, opoziţie, de a nu fi supus unei decizii individuale şi acces la justiţie.

Dreptul de opoziție îl puteți exercita prin depunerea nemijlocită a reclamației la una din unitățile teritoriale ale Companiei sau expedierea în mod electronic prin intermediul paginii web-oficiale.

Concomitent, Compania Vă informează că va dezvălui şi transmite datele cu caracter personal nemijlocit Dvs. sau persoanei împuternicite de Dvs., precum şi organelor abilitate, respectând cerinţele stabilite de Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal şi de alte acte normative în vigoare. Pentru protejarea datelor cu caracter personal, Vă recomandăm atenţie sporită la comunicarea acestora pe site-uri sau în alte situaţii nejustificate.

Extras din politica de securitate a informației